Bộ Nội vụ thi tuyển 8 lãnh đạo cấp vụ

 Trong năm nay, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thi tuyển 3 Vụ phó. Sau đó, Bộ thi tuyển tiếp 5 chức danh cấp phó.

Bộ Nội vụ vừa có thông báo số 542 nêu rõ, trong năm nay tổ chức thi tuyển đợt 1 với 3 chức danh lãnh đạo cấp vụ.

Đó là Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực kế hoạch; Phó vụ trưởng Vụ Tiền lương phụ trách lĩnh vực chế độ tiền lương đối với quân đội, công an, cơ yếu, công chức, viên chức ngành Y tế, Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra, Tư pháp và Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phụ trách lĩnh vực hợp tác song phương, đa phương, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại nước ngoài, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển từ hôm nay đến hết ngày 10/11. Nơi nhận hồ sơ: trụ sở Bộ Nội vụ.

Sau đợt 1 thi tuyển 3 vụ phó này, thời gian tới Bộ sẽ thi tuyển đợt 2 với 5 chức danh: 1 Phó chánh văn phòng Bộ, 1 Phó chánh thanh tra Bộ, 1 Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, 1 Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế và 1 Phó viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Các thí sinh dự tuyển phải tham gia thi viết và trình bày đề án. Nội dung thi viết gồm: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng.

Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án. 

Phần trình bày đề án gồm đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn…

Mới đây, Ban Tổ chức TƯ đã tổ chức thi tuyển và chọn được 3 Vụ trưởng: Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Cơ sở Đảng và Vụ Tổ chức Điều lệ. 

Thu Hằng