Núi lửa phun trào xóa sổ thị trấn ở Guatemala

Hình ảnh vệ tinh cho thấy phần lớn những ngôi nhà trong thị trấn đều bị chôn vùi hoặc hoàn toàn bị thổi bay.

://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2018/06/07/anh-1-5733-1528364584.jpg” data-after

://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2018/06/07/anh-3-1248-1528364584.jpg” data-after