Sau một năm, thế giới nghĩ gì về Tổng thống Mỹ Trump?

BBC phỏng vấn người dân ở 7 thành phố trên thế giới về Tổng thống Mỹ Donald Trump một năm sau khi nhậm chức. 

bsp;

Sau một năm, thế giới nghĩ gì về Tổng thống Donald Trump

 An Hồng