Trả hết tiền mà sao chưa được ngân hàng trả sổ đỏ?

Mẹ thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng, tôi đã thay mặt trả hết tiền song vẫn chưa thể cầm được sổ về (Văn Khoa).

Tôi sống cùng nhà nên có trách nhiệm về khoản nợ này. Vài tháng sau khi mẹ mất, tôi đã thanh toán đầy đủ dư nợ lại cho ngân hàng song vẫn không lấy được sổ đỏ. Ngân hàng nói tôi phải đi làm quyền thừa kế sử dụng đất thì mới được rút sổ đỏ.

Do mẹ tôi mất đột ngột nên mọi giấy tờ giờ không tìm thấy đâu. Vậy xin hỏi giờ có cách nào để làm quyền thừa kế và lấy sổ đỏ ra?

Luật sư trả lời